Terms & Conditions - เงื่อนไขการให้บริการ

สำหรับเงื่อนไขการให้บริการ โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนดำเนินการสั่งซื้อทุกครั้ง

สำหรับ ThaiColo.com ต่อไปนี้ เรียกว่า "ผู้ให้บริการ"

"ผู้ให้บริการ" ขอ "ปฏิเสธ" การให้บริการใดๆก็ตาม สำหรับผู้ใช้บริการที่กระทำการเข้าข่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้